Deze ‘Algemene Voorwaarden’ zijn van toepassing op onze diensten. Wij verzoeken u deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat u een bestelling plaatst via onze site. Door het gebruik van onze site en het plaatsen van een bestelling via onze site aanvaardt u de algemene voorwaarden.

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op voordat u een bestelling plaatst.

Inhoudsopgave:

Artikel  1 – Definities

Artikel  2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel  3 – Toepasselijkheid

Artikel  4 – Het aanbod

Artikel  5 – De overeenkomst

Artikel  6 – Kwaliteitswaarborg

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Artikel 8 – De Prijs

Artikel 9 – Betaling

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Klachtenregeling

Artikel 12 – Geschillen

Artikel 13 – Nietige/vernietigbare bepalingen

Artikel 14 – Wijziging Algemene Voorwaarden

Artikel   1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod : het product –en dienstenaanbod van La Fontanella/Piccola Italia Express;

Bestelling : een bestelling van de Consument bij La Fontanella/Piccola Italia Express;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;

Levertijd:de tussen de Consument en Ondernemer overeengekomen datum en tijd waarop het Aanbod geleverd zal worden;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;

Overeenkomst : een overeenkomst tussen de Consument en La Fontanella/Piccola Italia Express met betrekking tot een Bestelling.

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden van La Fontanella/Piccola Italia Express, gevestigd te Pluympot 17, 2611LX, Delft. La Fontanella/Piccola Italia Express is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27249154 en heeft als BTW-nummer NL002016464B15.

E-mail: fontanelladelft@ziggo.nl

Tel: 015-2120734

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van La Fontanella/Piccola Italia Express en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen La Fontanella/Piccola Italia Express en de Consument.

Artikel   4 – Het aanbod

 1. La Fontanella/Piccola Italia Express publiceert het Aanbod op haar website.
 2. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Consument mogelijk te maken. De gepresenteerde afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden de Ondernemer niet.

Artikel   5 – De overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de Bestelling definitief maakt. Dit doet de Consument door betaling tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via de website. Tevens komt de Overeenkomst tot stand na het (elektronisch) schriftelijk aanvaarden van de Bestelling door de Ondernemer, welke Bestelling Consument via e-mail heeft gedaan.
 2. De Overeenkomst kan slechts door de Ondernemer worden uitgevoerd indien de Consument juiste en volledige contactinformatie invult bij de afronding van de Bestelling. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
 3. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Consument een uur voor de overeengekomen Levertijd telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn.
 4. De Consument dient op de overeengekomen Levertijd op het door de Consument aangegeven bezorgadres aanwezig te zijn om de Bestelling in ontvangst te nemen.

Artikel 6 – Kwaliteitswaarborg
De Ondernemer kan slechts een kwaliteitswaarborg bieden ten aanzien van Bestellingen te bezorgen binnen maximaal 15 minuten van af de vestiging aan de Pluympot 17, 2611LX te Delft. Bestellingen gedaan buiten dit gebied zijn op risico van de Consument.

Artikel   7 – Herroepingsrecht

 1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Consument tot 0,75 uur voor de overeengekomen Levertijd het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. Voor het ontbinden van de overeenkomst dient de Consument contact op te nemen met de Ondernemer.
 3. De Ondernemer heeft onder omstandigheden het recht de Bestelling te annuleren. Tot deze omstandigheden behoren onder andere overmacht, indien het aanbod niet meer beschikbaar is of indien de Consument onjuiste gegevens heeft opgegeven. Van annulering van een Bestelling wordt de Consument zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. De Bestelling wordt bij annulering niet in rekening gebracht. Een betaling gedaan voorafgaand aan deze annulering zal door de Ondernemer worden geretourneerd via dezelfde betalingswijze als door de Consument gebruikt bij de Bestelling. Indien het bedrag door de Ondernemer op een andere wijze zal worden geretourneerd, zal eerst contact met de Consument worden opgenomen.
 4. Indien de Consument zijn plichten die voortvloeien uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, heeft de Ondernemer het recht toekomstige bestellingen van desbetreffende Consument te weigeren.

Artikel 8 – De prijs

 1. De prijs van het Aanbod zal door de Ondernemer via de website worden gecommuniceerd.
 2. De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 3. De prijzen van het aanbod variëren en kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De wijzigingen hebben geen invloed op een Bestelling waarvoor de Consument een bevestigingsmail heeft ontvangen, tenzij sprake is van een duidelijke fout in de prijs, waarvan Ondernemer de Consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stelt. De Consument heeft de mogelijkheid om de Bestelling, direct nadat Ondernemer de Consument van deze fout op de hoogte heeft gesteld, te annuleren.

Artikel 9 – Betaling

 1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig het in artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde, ontstaat er een betalingsverplichting van de Consument jegens de Ondernemer. Door de Consument kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met iDeal.
 2. De door de Consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na levering van het Aanbod.

Artikel 10 – Overmacht

De Ondernemer is niet aansprakelijk voor niet of niet tijdige nakoming van enige verplichting uit deze algemene voorwaarden indien dit wordt veroorzaakt door een omstandigheid die redelijkerwijs buiten de macht van de Ondernemer ligt. Zulke oorzaken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, stroomuitval, uitval van internet, staking, oproer, brand, storm, aardbeving, terrorisme, oorlogshandelingen, noodtoestand of gelijksoortige omstandigheden.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer.
 2. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De Consument dient de Ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12– Geschillen

 1. Op Overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument over de totstandkoming of uitvoering van Overeenkomsten kunnen zowel door de Ondernemer als door de Consument uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 13 – Nietige/vernietigbare bepalingen

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Artikel 14 – Wijziging Algemene Voorwaarden

De Ondernemer behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen door een bijgewerkte versie van de Algemene Voorwaarden op de website te plaatsen. De Ondernemer raadt de Consument aan om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Reserveer een tafel